Văn Bản
Số Văn Bản Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
35/2022/NĐ-CP 15/07/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
38/2022/NĐ-CP 01/07/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
28/2020/NĐ-CP 15/04/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
23/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc lam, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
115/2020/NĐ-CP 29/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
1178/QĐ-TTg 04/08/2020 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
61/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
38/2019/NĐ-CP 09/05/2019 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
44/2019/NĐ-CP 20/05/2019 Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng