Văn Bản
Số Văn Bản Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
21/CT-TTg 25/11/2022 Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
03/CT-UBND 01/03/2021 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ...